ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ

About

Биљни покривач општине је изузетно разноврстан са преко 600 регистрованих биљних врста. Наше подручје припада вегетацијском типу лишћарских листопадних шума умерене зоне. Површина под шумама износи 31.785 хектара, што је око трећина територије општине, а највећи комплекси лоцирани су на Руднику, Јешевцу, Ражњу, Сувобору, Црном врху и Рајцу. Од шумског дрвећа најзастпљеније су врсте из породице храста, буква и граб. Веома су чести липа, јасен и клен, у долинама поред река разне врбе, док се у вишим пределима срећу јавор, мечја леска и бреза. Приликом пошумљавања голети на неким подручјима општине унети су багрем и више врста четинара (црни и бели бор, смрча, вајмутов бор). Под ливадама је више од 12.000 хектара, а под пашњацима преко 14.000 хектара општинских површина.

На подручју општине највише се узгаја шљива, трешња, вишња, крушка, јабука, а од јагодичастог воћа јагода, малина и купина. Воћњаци заузимају трећину територије обрадивих површина општине, док четвртину чине оранице.

Планине Рудник, Јешевац, Вујан, Сувобор и друге у овом крају, уточиште су бројним животињама: дивљим свињама, срнама, лисицама, јазавцима и кунама. У нижим пределима има зечева, фазана, јаребица, и друге пернате дивљачи. Од ловне дивљачи која се гаји у ловиштима „Таково“ и „Сувобор“ најзначајнији су срна, дивља свиња и зец.

У водотоцима живи велики број врста риба као што су: мрена, брчица, кркуша, зеленика, клен и друге.

About

Карађорђева 3
32300 Горњи Милановац
Србија

Тел/Факс: +381 (0)32 720 565

info@togm.org.rs

www.togm.org.rs

© 2024 ТО Горњи Милановац
contact-section