ТО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Лице за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Лице за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Туристичке организације општине Горњи Милановац
Десимир Ћаласан – лице за заштиту података о личности одређено од стране директора Туристичке организације општине Горњи Милановац Невене Обрадовић
Таковска 2, 32300 Горњи Милановац
Тел. +381 32 720 565
Имејл: info.javni.znacaj@gmail.com
Преузмите захтев

Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности („Сл.гласник РС“ бр. 87/2018 од 13.11.2018.) што између осталог подразумева информисање и давање мишљења Поверенику и његовим запосленима о законским обавезама које имају у вези са заштитом података о личности.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја Туристичке организације општине Горњи Милановац подноси се, у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, писмено.

Захтев мора да садржи: Tуристичкa организацијa општине Горњи Милановац, Таковска 2 (пословне просторије Карађорђева бр. 3) Горњи Милановац, Невена Обрадовић, директор, +381 32 720565, што прецизнији опис информације која се тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно она односи) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Адреса на коју се подноси је Карађорђева 3, 32300 Горњи Милановац
Преузмите захтев

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значај испред Туристичке организације општине Горњи Милановац, Невена Обрадовић, директор, direktor@togm.org.rs

Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице Туристичке организације општине Горњи Милановац дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни.

Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, Туристичка организација општине Горњи Милановац ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Туристичке организације општине Горњи Милановац је дужнa да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је зхтев поднет писмено.

Захтев се подноси на образцу за подношење захтева, али ће Установa Културни центар размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.

У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Туристичке организације општине Горњи Милановац је дужни су да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања службених просторија Туристичке организације општине Горњи Милановац.

Ако Туристичке организације општине Горњи Милановац није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева поступи по истом, дужно је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

Ако Туристичке организације општине Горњи Милановац на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Туристичке организације општине Горњи Милановац ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог докумета, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама Туристичке организације општине Горњи Милановац.

Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредила Туристичка организација општине Горњи Милановац.

Лице које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Ако удовољи захтеву, Туристичка организација општине Горњи Милановац неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако Туристичка организација општине Горњи Милановац одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужно је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења. У складу са чланом 17. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. Када Туристичка организација општине Горњи Милановац не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.

Тражилац може изјавити жалбу Поверенику у року од 15 дана од достављања решења Туристичке организације општине Горњи Милановац, у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

На сајту Poverenika за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (www.poverenik.rs) можете преузети и Образац жалбе против одлуке органа власти, Образац жалбе када се није одлучивало по захтеву (ћутање управе) и примере тужби.

Карађорђева 3
32300 Горњи Милановац
Србија

Тел/Факс: +381 (0)32 720 565

info@togm.org.rs

www.togm.org.rs

© 2024 ТО Горњи Милановац
contact-section